เงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ happyteacher.store โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

เกี่ยวกับ Happy Teacher Store

happyteacher.store เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดย เฟสบุคเพจ คุณครูแฮปปี้ โดยนางสาว นาถธิดา จันดก มีสำนักงานที่ได้รับตั้งอยู่ที่ 108 ถ.ป่าขาม1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

คำนิยาม

 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.happyteacher.store
 • “ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ www.happyteacher.store
 • “หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.happyteacher.store
 • “สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าภายในเว็บไซต์
 • “เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์
 • “คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อสินค้า
 • “เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง เว็บไซต์ www.happyteacher.store โดยนางสาว นาถธิดา จันดก
 • “ร้านค้า” “ผู้ฝากขาย” หมายถึง ผู้ฝากขายและร้านค้าที่ฝากขายกับสินค้าบนเว็บไซต์ happyteacher.store
 • “คุณ/ของคุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. ร้านค้า ในฐานะผู้ผลิตและ/หรือผู้นำเข้าสินค้า มีหน้าที่ตามกฎหมายในการให้ฉลากหรือสื่อโฆษณาแสดงให้ถูกต้อง ดังนั้น ร้านค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ความรับผิดชอบในเรื่องฉลากหรือสื่อโฆษณาที่ผู้ฝากขายสินค้าจัดทำขึ้นเอง หากผู้รับฝากขายสินค้าต้องรับผิดร่วมกับผู้ฝากขายสินค้า ร้านค้าตกลงจะรับผิดชอบชดใช้เงินเต็มจำนวนกลับมายังผู้รับฝากขายสินค้าในส่วนที่เราได้จ่ายไป
 2. ทางเรามีนโยบายไม่รับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าที่เกิดจากดัดแปลงสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ หากเราตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีร้านค้านำสินค้าเข้าข่ายข้างต้น ทางเราจะดำเนินการนำสินค้าออกจากเว็บไซต์ หรือ ปิดร้านค้าบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ทางเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกิดขึ้นจากสินค้าของร้านค้าที่จำหน่ายให้แก่เรา อาทิเช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และหรือกฎหมายอื่นใด โดยร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากสินค้านั้น และรวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา ในการนี้ด้วย และเราต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ฝากขายสินค้า ในการนี้ร้านค้าตกลงจะรับผิดชอบชดใช้คืนเงินเต็มจำนวนให้กับเราในส่วนของเราที่จ่ายไป
 4. ร้านค้าตกลงให้คำรับรองแก่ผู้รับฝากขายสินค้าว่า บรรดาสินค้าที่ร้านค้านำมาจำหน่ายแก่เราตามสัญญานี้จำเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดย ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือแรงงานเด็กและ/หรือสตรีที่มีข้อห้ามตามกฎหมายบ่งไว้ชัดเจน
 5. สินค้าที่นำมาจำหน่ายให้แก่เราต้องมีคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานที่เหมาะสมกับรูปแบบของสินค้าที่ขาย หากสินค้าที่ผู้ขายฝากขายไม่เป็นไปตามมาตราฐานการใช้งาน ผู้ฝากขายมีภาระรับผิดชอบแก้ไขสินค้า หรืออนุญาตให้เราคืนเงินแก่ลูกค้าเต็มจำนวน
 6. ร้านค้าต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าของร้านค้า (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญาโดยไม่จำกัด
 7. ร้านค้าตกลงไม่ให้ใช้ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้รับฝากขายสินค้าหรือชื่ออื่นใดกับสินค้าของตน อันอาจทำให้ลูกค้าหรือประชาชน โดยทั่วไปสำคัญผิดว่าสินค้าผลิตโดยเรา หรือ ร้านค้าเป็นเจ้าของ หากมีความจำเป็นจะต้องใช้ ร้านค้าจะต้องได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับฝากขายสินค้าก่อน
 8. ร้านค้าตกลงว่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ของตนเอง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีที่เกิดขึ้น การดำเนินการ การบริหารจัดการให้เรา
 9. ร้านค้ายินยอมให้เราใช้สินค้าหรือผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา ในสื่อต่างๆ เช่น Social Media สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 10. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้สามารถถูกเปลี่ยนแปลงจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

การคำนวนค่าธรรมเนียมการขาย เรามีการเก็บค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 30% ของยอดขายทั้งหมดซึ่งคำนวนจากส่วนลดของสมาชิกเว็บไซต์ด้วย เช่น ร้านค้าขายสินค้าได้ทั้งหมด 500 บาท ทางเราจะคิดค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 500 x 30% = 150 บาท และทางร้านค้าจะได้รับเงิน 500-150 = 350 บาท เป็นต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

 1. ค่าธรรมเนียมการขายสินค้าจะคิดจากคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “Completed” เท่านั้น หมายถึงคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว
 2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 3. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจาก เงินค่าซื้อสินค้าของร้านค้าโดยตรง หลังคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทางเราจะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าซื้อสินค้าของร้านค้าได้ทันที
 4. ส่วนแบ่งของผู้ขาย และค่าธรรมเนียมการขายสามารถติดตามได้จาก Seller Dashboard
 5. เราอาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขของเรา
 6. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและใช้ส่วนลดจากคูปอง ไม่ว่าจะเป็นคูปองจากเราหรือผู้ฝากขาย ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกคิดหลังหักส่วนลดคูปองแล้วเท่านั้น

*เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว